www.observatorioredlocalis.com

 Poderase atopar información económica clasificada segundo os seguintes bloques:

 • Información básica da área xeográfica
  Neste apartado disponse de información económica e demográfica sobre cada un dos concellos.
  Entre outras, hai datos sobre a poboación, superficie, dispersión poboacional, número de entidades de pobación, produto interior bruto por habitante, renta dispoñible bruta por habitante e desemprego.
 • Liquidación de Orzamentos (Ingresos/Gastos)
  Neste apartado figura información sobre as liquidacións dos orzamentos de ingresos (por capítulos) e de gastos (por capítulos e áreas) para coñecer as principais partidas de ingresos e de gastos para cada concello.
 • Recaudación de impostos
  Neste apartado disponse de información sobre os diferentes impostos locais para cada concello:
  Imposto sobre Bens Inmobles, Imposto sobre Actividades Económicas, Imposto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica, Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana (Plusvalía muncipal) e o Imposto sobre Instalacións, Construccións e Obras.